De klachtenprocedure

Het overkomt iedereen wel eens, dat iets niet goed gaat. Dat kan soms hinderlijk zijn. Echter, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar dat wil nog niet zeggen, dat u alle fouten hoeft te accepteren. Wanneer het gaat om de belangen van uw kind, bent u heel erg kritisch. En dat vinden wij uiteraard ontzettend belangrijk. Wij hopen dat u dit in eerste instantie direct kenbaar kunt maken aan uw gastouder en dat u samen tot een oplossing probeert te komen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de consulent(e).

Als de kwestie zorgelijk of lastig is, dan kunt u zich ook direct wenden tot de consulent(e). Als u uw klacht of opmerking met ons wilt delen, dan kunt u dat op onderstaande wijze kenbaar maken. Wij stellen dit zeer op prijs. Zo kunnen wij eventueel van onze fout leren en deze klacht in de toekomst voorkomen.

  1. U kunt uw klacht schriftelijk of per e-mail indienen, onze contactgegevens staan hier. U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging.
  2. Uw klacht wordt in behandeling genomen. Wij geven aan wie uw contactpersoon is en binnen welke termijn de klacht wordt afgehandeld. Dat is in ieder geval binnen zes weken.
  3. Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u binnen één maand na ontvangst een schriftelijk bezwaar indienen bij onze directie. De directie neemt uw bezwaar in behandeling en zal u binnen één maand een schriftelijk, met redenen omkleed, oordeel sturen.
  4. Wij dragen zorg voor de registratie van de bij ons ingediende klachten. Deze registratie wordt ieder jaar in een verslag vastgelegd en voorgelegd aan de oudercommissie. Alle gegevens van persoonlijke aard worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Wanneer u vindt dat de klacht door ons bureau niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang. Deze website geeft meer informatie over veiligheid, communicatie, contracten en kwaliteit. Het Klachtenloket Kinderopvang kan telefonisch bemiddelen en eventueel een onafhankelijke mediator inschakelen. Het loket is verbonden aan De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Wanneer het inschakelen van het loket niet leidt tot een oplossing, dan kunt u het geschil neerleggen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Hier leest u hoe deze commissie werkt en hier kunt u het regelement lezen.